مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور گرمسار

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور، جزوه هاي آموزشي دانشگاه پيام نور، مقالات دانشگاهي

دانلود نمونه سوالات دروس اختصاصی رشته مترجمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور (130 نمونه سوال)

پسورد فايل

لينك دانلود نمونه سوال

عنوان درس

رديف

www.aroma.ir

DOWNLOAD

فنون يادگيري زبان

1

www.aroma.ir

DOWNLOAD

كاربرد اصطلاحات و تعبيرات

2

www.aroma.ir

DOWNLOAD

مقاله نويسي

3

www.aroma.ir

DOWNLOAD

نمونه نثر ساده انگليسي

4

www.aroma.ir

DOWNLOAD

نگارش فارسي

5

www.aroma.ir

DOWNLOAD

نگارش پيشرفته

6

www.aroma.ir

DOWNLOAD

واژه شناسي

7

www.aroma.ir

DOWNLOAD

گفت و شنود 1 و2

8

www.aroma.ir

DOWNLOAD

آزمون سازي

9

www.aroma.ir

DOWNLOAD

آشنايي با ادبيات معاصر

10

www.aroma.ir

DOWNLOAD

آواشناسي انگليسي

11

www.aroma.ir

DOWNLOAD

اصول و روش تحقيق

12

www.aroma.ir

DOWNLOAD

اصول و روش ترجمه

13

www.aroma.ir

DOWNLOAD

بررسي مقابله اي ساخت جمله

14

www.aroma.ir

DOWNLOAD

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي

15

www.aroma.ir

DOWNLOAD

ترجمه متون مطبوعاتي 1 و2

16

www.aroma.ir

DOWNLOAD

ترجمه متون ادبي و سياسي و ساده

17

www.aroma.ir

DOWNLOAD

خواندن متون مطبوعاتي

18

www.aroma.ir

DOWNLOAD

خواندن و درك مفاهيم 1 و2و3

19

www.aroma.ir

DOWNLOAD

درامدي بر ادبيات 1 و2

20

www.aroma.ir

DOWNLOAD

دستور نگارش 1 و 2

21

www.aroma.ir

DOWNLOAD

زبان شناسي 1 و2

22

www.aroma.ir

DOWNLOAD

ساخت زبان فارسي

23

 

DOWNLOAD

آوا شناسي انگليسي

24

 

DOWNLOAD

دستور نگارش 1

25

 

DOWNLOAD

دستور مگارش 2

26

 

DOWNLOAD

فنون يادگيري زبان

27

 

DOWNLOAD

آشنايي با ادبيات معاصر

28

 

DOWNLOAD

آزمون سازي

29

 

DOWNLOAD

ببرسي اثار ترجمه شده اسلامي

30

 

DOWNLOAD

بررسي ساخت جمله

31

 

DOWNLOAD

درامدي بر ادبيات 1

32

 

DOWNLOAD

درامدي بر ادبيات 2

33

 

DOWNLOAD

دستور نگارش

34

 

DOWNLOAD

گفت و شنود 2

35

 

DOWNLOAD

گفت و شنود 1

36

 

DOWNLOAD

كاربرد اصطلاحات و تعبيرات

37

 

DOWNLOAD

خواندن متون مطبوعاتي

38

 

DOWNLOAD

خواندن و درك مفاهيم 1

39

 

DOWNLOAD

خواندن و درك مفاهيم 2

40

 

DOWNLOAD

خواندن و درك مفاهيم 3

41

 

DOWNLOAD

مباحث جاري

42

 

DOWNLOAD

مقاله نويسي

43

 

DOWNLOAD

نامه نگاري

44

 

DOWNLOAD

نگارش فارسي

45

 

DOWNLOAD

نگارش پيشرفته

46

 

DOWNLOAD

منونه هاي نثر ساده انگليسي

47

 

DOWNLOAD

اصول و روش تحقيق

48

 

DOWNLOAD

اصول و روش تزجمه

49

 

DOWNLOAD

روش تدريس زبان

50

 

DOWNLOAD

ساخت زبان فارسي

51

 

DOWNLOAD

ترجمه متون مطبوعاتي2

52

 

DOWNLOAD

ترجمه متون مطبوعاتي1

53

 

DOWNLOAD

ترجمه متون ساده

54

 

اینجا

 

ترجمه متون سياسي

55

 

اینجا

ترجمه متون ادبي

56

 

اینجا

واژه شناسي

57

 

اینجا

زبان شناسي 1

58

 

اینجا

زبان شناسي 2

59

 

اینجا

آزمون سازي زبان انگليسي

60

 

اینجا

آزمون سازي زبان انگليسي

61

 

اینجا

آوا شناسی انگلیسی

62

 

اینجا

آوا شناسی انگلیسی

63

 

اینجا

ادبيات معاصر 2 نثر آشنايي با ادبيات معاصر ايران

64

 

اینجا

اصول و روش ترجمه

65

 

اینجا

اصول و مباني نظري ترجمه

66

 

اینجا

اصول و مباني نظري ترجمه

67

 

اینجا 

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي

68

 

اینجا

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي

69

 

اینجا

بررسي مقابله اي ساخت جمله

70

 

اینجا

ترجمه متون ادبي

71

 

اینجا

ترجمه متون اقتصادي

72

 

اینجا 

ترجمه متون ساده شماره

73

 

اینجا 

ترجمه متون ساده

74

 

اینجا

ترجمه متون سياسي

75

 

اینجا

ترجمه متون سياسي

76

 

اینجا

ترجمه متون سياسي

77

 

اینجا

ترجمه متون مطبوعاتي1

78

 

اینجا

ترجمه متون مطبوعاتي 1

79

 

اینجا

ترجمه متون مطبوعاتي  2

80

 

اینجا

ترجمه متون مطبوعاتي 2

81

 

اینجا

ترجمه مکاتبات و اسناد 1

82

 

اینجا

ترجمه مکاتبات و اسناد 1

83

 

اینجا

ترجمه مکاتبات و اسناد 2

84

 

اینجا

ترجمه مکاتبات و اسناد 2

85

 

اینجا

ترجمه پيشرفته 1

86

 

اینجا

پيشرفته1

87

 

اینجا

پيشرفته 2

88

 

اینجا

پيشرفته 2

89

 

اینجا

ترجمه1

90

 

اینجا

ترجمه2

91

 

اینجا

ترجمه 2

92

 

اینجا

خواندن متون مطبوعاتي

93

 

اینجا

خواندن متون مطبوعاتي

94

 

اینجا

خواندن و درک مفاهيم 1

95

 

اینجا

خواندن و درک مفاهيم 2

96

 

اینجا

خواندن و درک مفاهيم 2

97

 

اینجا

خواندن و درک مفاهيم 3

98

 

اینجا

خواندن و درک مفاهيم3

99

 

اینجا

داستان کوتاه

100

 

اینجا

درآمدي بر ادبيات انگليسي  1

101

دانلود نمونه سوالات رشته مترجمی زبان شامل دروس :  آشنایی با ادبیات معاصر ایران ، اصول و روش ترجمه ، بررسی مقابله ای ساخت جمله ، بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ، ترجمه متون ادبی ، ترجمه متون اقتصادی ، داستان کوتاه ، ، روش تدریس زبان انگلیسی ، سیری در تاریخ ادبیات زبان انگلیسی ، شعر ساده انگلیسی ، نامه نگاری ، کاربرد اصطلاحات زبان در ترجمه در یک فایل زیپ ازاینجا  .

 

دانلود نمونه سوالات رشته مترجمی زبان شامل دروس : نمونه شعر ساده انگلیسی ، ، نمونه های نثر ساده انگلیسی ، ترجمه متون ساده ، آواشناسی زبان انگلیسی ، ترجمه پیشرفته ، اصول و مبانی نظری ترجمه ، نمونه نثر ساده انگلیسی ، نمونه های شعر ساده انگلیسی ، آزمون سازی زبان انگلیسی ،  در یک فایل زیپ از  اینجا .

 

دانلود نمونه سوالات رشته مترجمی زبان  شامل دروس : ترجمه متون سیاسی ، ترجمه متون مطبوعاتی ، ترجمه مکاتبات و اسناد ، خواندن متون مطبوعاتی ، خواندن و درک مفاهیم ، ترجمه متون ساده ، ترجمه متون سیاسی ،  در یک فایل زیپ از اینجا

دانلود نمونه سوالات رشته مترجمی زبان  شامل دروس :  ساخت زبان فارسی ، کلیات زبان شناسی ، دستور و نگارش ، درآمدی بر ادبیات انگلیسی ، خواندن و درک مفاهیم ، در یک فایل زیپ از  اینجا

 

دانلود نمونه سوالات رشته مترجمی زبان  شامل دروس :  واژه شناسی ، کلیات زبان شناسی ، نگارش فارسی ، نگارش پیشرفته ، مقاله نویسی ، گفت و شنود 1 ، گفت و شنود 2 ، در یک فایل زیپ از اینجا

 

 دانلود نمونه سوال درس درآمدي بر ادبيات انگليسي 1 شماره 2 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس دستور و نگارش 1 شماره 1 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس دستور و نگارش 1 شماره 2 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس دستور و نگارش 2 شماره 1 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس دستور و نگارش 2 شماره 2 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس روش تدريس زبان انگليسی از اینجا

دانلود نمونه سوال درس ساخت زبان فارسي شماره 1 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس ساخت زبان فارسي شماره 2 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس ساخت زبان فارسي شماره 3 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس سيري در تاريخ ادبيات انگليسي 2 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس شعر ساده انگليسي از اینجا

دانلود نمونه سوال درس مقاله نويسی 1 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس مقاله نويسي2  از اینجا

دانلود نمونه سوال درس مقاله نويسی 3  از اینجا

دانلود نمونه سوال درس نامه نگاري از اینجا

دانلود نمونه سوال درس نمونه شعر ساده انگليسي از اینجا

دانلود نمونه سوال درس نمونه نثر ساده انگليسي از اینجا

دانلود نمونه سوال درس نمونه هاي شعر ساده انگليسي از اینجا

دانلود نمونه سوال درس نمونه هاي نثر ساده انگليسي از اینجا

دانلود نمونه سوال درس  نگارش فارسي شماره 1 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس  نگارش فارسي شماره 2 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس نگارش پيشرفته شماره 1 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس نگارش پيشرفته شماره 2 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس واژه شناسي شماره 1 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس واژه شناسي شماره 2 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس کاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه از اینجا

دانلود نمونه سوال درس کليات زبان شناسي 1 شماره 1 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس کليات زبان شناسي 2 شماره 1 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس کليات زبان شناسي 2 شماره 2 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس کليات زبان شناسي1 شماره 2 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس کليات زبان شناسي1 شماره 3 از   اینجا

دانلود نمونه سوال درس گفت و شنود 1 از اینجا

دانلود نمونه سوال درس گفت و شنود 2 از اینجا

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 17:34  توسط انجمن مهندسی صنایع  |